Privacypolicy Findet.nl

Privacy is een groots goed, immers privacy gaat over persoonlijke vrijheid. Ook uw privacy is voor ons een groot goed. Als u persoonlijke gegevens aan ons ter beschikking stelt, dat doet u dat omdat u ons vertrouwt. Wij doen er dan ook alles aan om uw vertrouwen niet te beschamen.

Wij vinden dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij (uw) persoonlijke informatie in overeenstemming met de hoogste ethische en juridische normen behandelen. Het is daarom voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid dat wij uw gegevens slechts verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

Doeleinden
Wij verwerken en verzamelen persoonsgegevens uitsluitend met het doel om op uw verzoek gegevens te verwerken en vragen te beantwoorden.

Welke gegevens verzamelen wij?
We verzamelen in principe geen persoonsgegevens tenzij deze door u worden verstrekt via ons contactformulier of wanneer u een document zou downloaden. In die gevallen vragen wij u om de volgende gegevens met ons te delen:

  • Uw voornaam
  • Uw achternaam
  • De organisatie waarvoor u werkt (wanneer u dit verstrekt)
  • Uw telefoonnummer (wanneer u dit verstrekt)
  • Uw e-mailadres

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De gegevens via het contactformulier worden bewaard zo lang dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag. Mochten deze gegevens vervolgens nodig zijn voor de uitvoering van een dienst dan worden uw persoonsgegevens maximaal één jaar bewaard. Contactgegevens die wij verkrijgen bij het downloaden van documenten worden maximaal zes maanden bewaard.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens zullen nimmer worden verstrekt of gedeeld aan/met derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of deze gegevens worden verwerkt door zogenaamde derde bewerkers die slechts onder strikte voorwaarden van geheimhouding door ons kunnen worden ingeschakeld.

Beveiliging en opslag
Wij werken er hard aan om uw privacy te beschermen en hebben hiervoor belangrijke stappen ondernomen. Wij hebben medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van ons netwerk, de ondersteunende infrastructuur en onze informatiesystemen. Wij hebben oplossingen geïmplementeerd om persoonlijke informatie te beschermen. Deze oplossingen bestaan uit allerlei technische en beleidsmatige oplossingen die variëren, afhankelijk van de aan u aangeboden of geleverde diensten of producten. Deze oplossingen kunnen onder andere bestaan uit beveiliging met behulp van een wachtwoord, encryptie, firewalls, antivirus, intrusiedetectie, anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers.

Uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.

Verwijdering, aanvulling, correctie, inzage
Vanzelfsprekend heeft u op ieder moment – in lijn met de AVG – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, of verwijdering van uw eigen persoonsgegevens. De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen.

De identiteit van gebruiker zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens wordt binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.

Cookies
Deze website gebruikt geen cookies.

Wijziging privacy statement
Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Versie mei 2018.